Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Programu podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov Národný systém dopravných informácií
Číslo materiálu: UV-30518/2008
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 118656/2008-SSZMV/z.58740-M
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2008
Rokovanie: 131/2009, 14.01.2009, 24. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 22/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)