Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie
Číslo materiálu: UV-14618/2009
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 16072/2008-II/1
Predkladateľ: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
Rokovanie: 155/2009, 27.05.2009, 5. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 387/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)