Materiál programu rokovania

Názov: Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
Číslo materiálu: UV-22726/2004
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 4289/2004-II/1
Predkladateľ: minister práce, soc. vecí a rodiny
Podnet: uznesenie vlády SR č. 1392/2002
Rokovanie: 109/2004, 16.11.2004, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 1092/2004

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)