Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-38772/2009
Rezort: ÚGKK SR
Rezortné číslo: LO-8246/2009
Predkladateľ: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č.609/2009
Rokovanie: 185/2010, 13.01.2010, 15. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 12/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)